Noutăți Propuneri de proiecte

IFAD anunță concurs de granturi pentru înființarea/reabilitarea fâșiilor de protecție

Schimbările climaterice împreună cu acțiunile umane, cum ar fi tehnologia de cultivare convențională a terenurilor arabile, despădurirea, pășunatul excesiv, devin factori prin­cipali în inițierea proceselor de degradare a solului, precum eroziunea și compactarea. În urma proceselor de degradare a solului recoltele culturilor agricole anuale și multia­nuale din Republica Moldova se vor reduce drastic.

În scopul sporirii rezistențe culturilor agricole față de condițiile climaterice severe (se­cetă, vânt puternic, ploi torențiale, alunecări de teren etc.) în anul 2014 a fost lansat Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). În cadrul programului, ce va dura 4 ani, vor fi acordate granturi pen­tru implementarea măsurilor de adaptare la riscurile climaterice în agricultură a între­prinderilor agricole publice și private din localități rurale.

Suportul financiar se acordă pentru înființarea:

 • Perdelelor/fâșiilor de protecție – unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele și plantate împotriva vântului cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele și clădirile;
 • Zonelor tampon riverane – rânduri de arbori, arbuști și vegetație verde, plantate de-a lungul malului bazinelor de apă cu scopul de a preveni eroziunea solului;
 • Gardurilor vii sau paravânturi – protecție împotriva vânturilor puternice din tim­pul iernii pentru reținerea și păstrarea zăpezii pe terenurile agricole;
 • Habitatelor pe terenurile agricole – păstrează flora și fauna din ecosiste­mele naturale ce înglobează zonele umede sau de deal. Aceasta de obicei implică îni­erbarea/plantarea cu ierburi/arbuști/arbori pereni, corespunzători faunei respective;
 • Benzilor din pomi și arbuști fructiferi – în scop de reîmpădurire a și reabilitare a habitatelor, cultivarea pomilor sau arborilor forestieri, paravânturi, restabilirea luncilor inundabile și zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvice cum ar fi pășunile împădurite și intercalarea culturilor agricole cu rânduri de arbori. Cultivarea pomilor forestieri include creșterea pomilor de Crăciun și altor plantații de culturi forestiere. Un interes special îl prezintă arborii ce au o creștere rapidă cum ar fi plopul hibrid sau cel pirami­dal care poate fi recoltat o dată la 10-15 ani sau chiar mai des și comercializat pentru celuloză, biomasă și alte produse lemnoase.

Valoarea grantului:

 • Reabilitarea fâșiilor de protecție – până la 1200 dolari SUA per ha, suprafața maximă reabilitată per beneficiar nu va depăși 10 ha;
 • Înființarea fâșiilor de protecție – până la 3000 dolari SUA per ha, suprafața maximă plantată per beneficiar nu va depăși 10 ha.

Cerințe față de aplicant

 • Pentru lucrări de reabilitare a fâșiilor forestiere, de suport financiar pot beneficia întreprinderile agricole și autoritățile publice locale (primăriile) din toate regiunile Moldovei (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți);
 • Pentru lucrări de înființare a fâșiilor forestiere, de suport financiar pot beneficia întreprinderile agricole din toate regiunile țării și autoritățile publice locale (primăriile) din regiunile centru și sud ale Moldovei.

Condițiile de eligibilitate

Pentru primării:
 • Să dețină în proprietate perdele forestiere de protecție care necesită măsuri de reabili­tare sau să intenționeze să înființeze altele noi;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total sau echivalentul în bunuri și servicii din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a perdelelor forestiere;
 • Să posede un acord/contract privind serviciile de întreținere a perdelelor forestiere de protecție pentru următorii ani (în dependență de specii), sau să confirme faptul că dispune de personal (în domeniul agronomiei) care va asigura o întreținere și îngrijire calificată a plantelor.
Pentru întreprinderile agricole:
 • Să posede certificat de înregistrare și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
 • Să asigure cofinanțarea în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al lucră­rilor de plantare/reabilitare a perdelelor forestiere sau echivalentul în bunuri și servicii;
 • Să posede documente care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau aren­dă (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un termen de cel puțin 25 ani) terenuri cu perdele forestiere de protecție care necesită măsuri de reabilitare sau pe care intenționează să înființeze perdele forestiere noi;
 • Să posede cel puțin un an de experiență în domeniul producerii agricole.

Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon (022) 22 50 46, sau scrieți la adresa de e-mail: office@ucipifad.md.