Noutăți

Examinarea petiţiilor în Consiliul raional Ștefan Vodă

În  Consiliul raional Ștefan Vodă examinarea petiţiilor s-a efectuat în conformitate cu articolul 52 din Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 şi alte acte normative în vigoare.

În ianuarie-decembrie 2016, în adresa preşedintelui raionului Ştefan Vodă au parvenit 317 petiţii. În comparaţie cu anii precedenţi se observă o majorare a numărului de petiţii parvenite din teritoriu direct preşedintelui raionului, inclusiv prin intermediul organelor centrale: ministerelor, agenţiilor nonguvernamentale, etc.  şi anume: Casa Națională de Asigurări Sociale-25, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova-12, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova –3, Parlamentul R. Moldova –1, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei-2, Centrul de Asistenţă Juridică pentru persoanele cu dezabilităţi-1, deputatul Parlamentului Republicii Moldova, Vladimir Ţurcan-1, Federaţia de Lupte din Republica Moldova-1, altele: raionul Ocniţa-1, raionul Cantemir, or. Căuşeni-1, mun. Chişinău-3, or. Cahul-1.

Petiţiile sunt înregistrate, luate la control, ținându-se o strictă evidenţă şi verificare zilnică a termenului de examinare conform Registrului pentru propuneri, sesizări, cereri şi reclamaţii ale cetăţenilor.

Întru asigurarea mai eficientă a lucrului cu petiţiile cetăţenilor şi primirea lor în audienţă conform legislaţiei în vigoare, specialistul superior SAP prezintă săptămânal preşedintelui raionului date despre rezultatele examinării cererilor prin analiză detaliată.

Similar anilor precedenţi, cel mai mare număr îl înregistrează petiţiile privind acordarea unui ajutor financiar.  Solicitările în cauză au fost examinate în comun cu direcţia protecţiei sociale a familiei şi copilului şi soluţionate în cadrul şedinţelor comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional şi comisiei fondului de susţinerea socială a populaţiei. Analiza tematicilor redă problemele expuse de cetăţeni, drept rezultat se constată că cetăţenii abordează următoarele: problemele sănătăţii, condiţii de trai, incendii ( ajutor financiar) – 138, domeniul educaţional – 5, probleme legate de asistenţa socială (ajutor material) – 95, probleme ce ţin de gazificare, apă, canalizare – 2, probleme legate de spaţiul locativ, privatizări, indemnizaţii – 9, abuzul de putere, depăşirea atribuţiilor de serviciu – 1, situaţii de conflict – 14, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale – 1, problemele transportului, drumurilor, construcţiilor – 3, accesul la informaţie – 7, probleme legate de medicină, ocrotirea sănătăţii – 1, reabilitarea, despăgubiri ale represiunilor politice – 5, litigiu funciar – 1, munca (remunerarea,angajarea şi concedierea) – 1, atribuirea cotei de teren, cotei valorice – 5, acordarea creditelor, indemnizaţiilor – 1, activitatea agenţilor economici – 2, Uniunea veteranilor războiului din Afganistan – 1.

Spectrul problemelor abordate de cetăţeni reprezintă situaţia ce arată punctele forte şi slabe ale gradului de eficienţă a autorităţilor administraţiei publice locale, activitatea serviciilor desconcentrate şi descentralizate, accesul la informaţie, activitatea organelor de drept, reabilitare despăgubiri, ocrotirea sănătăţii, economia şi finanţe, agricultura (agenţii economici), remunerarea muncii.

Conform competenţelor, petiţiile au fost expediate organelor, persoanelor oficiale, primăriilor, serviciilor descentralizate şi deconcentrate, fiind examinate în termen, fără depăşire. O mare parte din petiţii au fost rezolvate cu deplasare în teritoriu, examinându-se situaţia la faţa locului.

Viorica DIMITRENCO, specialist superior SAP