Avize Noutăți Posturi Vacante

Consiliul raional Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul direcţiei administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei: asigurarea realizării concepţiei protecţiei civile în primăriile oraşului, comunelor şi satelor; ţinerea evidenţei cetăţenilor care satisfac serviciul de alternativă şi efectuarea dărilor de seamă statistice în modul stabilit de organele statistice de stat; exercitarea atribuţii  din domeniul administraţiei publice.

Sarcini de bază:

– Vegherea îndeplinirii actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei civile de către primăriile raionului, a obiectivelor economiei naţionale şi pregătirea lor pentru protecţia civilă.

– Recrutarea, încorporarea în serviciul civil a recruţilor din raion şi evidenţa acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.

– Exercită atribuţii  din domeniul administraţiei publice care asigură buna activitate în cadrul direcţiei.

Condiţii de participare la concurs.

            Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbei de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice,
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurisprudenţei sau administraţiei publice. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice, protecţiei civile şi serviciului civil, cunoaşterea computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluţionare a litigiilor, comunicare eficientă.

Actele necesare: Formularul departicipare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (pentru agenții publici).

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs.

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Însituaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 20 de zile de la data publicării, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul (nr.313). Tel. 2-30-51; 069761022.