Anunțuri Noutăți Posturi Vacante

Consiliul raional anunță ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (fpe) în cadrul Serviciului relații funciare și cadastru, Consiliul raional Ștefan Vodă

Scopul general al funcţiei: Reglementarea relațiilor funciare, realizarea reformei funciare, ținerea cadastrului funciar de stat și monitoringului pământurilor pe teritoriul raionului.

Sarcini de bază:

 • Executarea lucrărilor privind reglementarea regimului proprietății funciare în cadrul raionului.
 • Ținerea cadastrului funciar al raionului.
 • Ținerea monitoringului funciar.
 • Coordonarea procesului de implementare a măsurilor de potecție a solurilor de eroziune, valorificarea solurilor.

Condiţii de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbei de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice,
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul relațiilor funciare, organizarea teritoriului și cadastru funciar. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administrației publice și domeniul funciar, 1 an de experiență profesională în domeniu, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet; abilități de organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluționare a litigiilor, comunicare eficientă, cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Acte necesare: Formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (pentru agenții publici), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului până la 20 mai 2021, orele 17:00, pe adresa: or.Ştefan Vodă, str. Libertăţii,1 biroul 309, tel. 0.242-2-43-17.