Anunțuri Noutăți

Concursul de selectare a membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud inițiat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM)

   Direcția economie și atragerea investițiilor in comun cu Agenția Dezvoltare Regională Sud, aduce la cunoștința societății civile și a sectorului privat despre extinderea termenului de depunere a dosarului de participare la Concursul de selectare a membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud inițiat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM), în vederea implementării Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM și HG nr. 127 din 8.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006.

 

Reprezentanții societății civile

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Minim 1 an experiență în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în regiune (experiența de lucru cu parteneri de dezvoltare constituie un avantaj);
 • Experienţă şi calificări relevante pentru dezvoltarea regională.

Reprezentanții sectorului privat

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Minim 1 an de activitate în sectorul privat.

De asemenea, în procesul evaluării vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

 • experiența anterioară candidatului și/sau a organizației de participare în proiecte de angajament public;
 • disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile CRD;
 • disponibilitatea de a participa la ședințele CRD.

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud (str. Ștefan cel Mare 12, or. Cimișlia, sediul Consiliului Raional Cimișlia) sau se expediază la e-mailul adrsud@gmail.com  și trebuie să includă următoarele acte:

 1. Cerere pentru participare la concurs (formă liberă);
 2. CV-ul candidatului;
 3. Scrisoare de motivație a candidatului;
 4. Copia buletinului de identitate;
 5. Copia documentelor care certifică studiile;
 6. CV-ul întreprinderii / OSC (organizație a societății civile);
 7. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / OSC;
 8. Declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale, situațiile financiare pentru ultimul an ale OSC, în cazul întreprinderilor – Bilanţul Contabil – „Raportul de profit şi pierdere”.

Data-limită pentru recepţionarea dosarelor: 09.12.2019ora 23.59.

Persoana de contact:

Ana Postelnicuspecialist Secția politici regionale și cooperare externă, tel.: 0-241-21150; 060011717, e-mail:  adrsud@gmail.com