Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru suplinirea funcţiei publice vacante

Concurs repetat pentru suplinirea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist superior în cadrul Serviciului arhivă, Aparatul președintelui raionului

În baza Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, Președintele raionului Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist superior în cadrul Serviciului arhivă, Aparatul președintelui raionului

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:Valorificarea documentelor de arhivă și asigurarea accesului la informație persoanelor fizice și juridice.

Sarcini de bază:

– asigurarea integrității documentelor Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova;

– respectarea drepturilor cetățenilor la informația arhivistică;

– acordarea ajutorului metodic și practic autorităților publice locale în problemele de arhivă. 

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Subdiviziunea resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice; Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit; Abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar); acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 22 iunie 2020, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul 309. Informaţii la tel.024224317.