Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist superior în cadrul Serviciului arhivă

Președintele raionului Ştefan Vodă

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe)

de specialist superior în cadrul Serviciului arhivă, Aparatul președintelui raionului

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:Valorificarea documentelor de arhivă și asigurarea accesului la informație persoanelor fizice și juridice.

Sarcini de bază:

– asigurarea integrității documentelor Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova;

– respectarea drepturilor cetățenilor la informația arhivistică;

– acordarea ajutorului metodic și practic autorităților publice locale în problemele de arhivă. 

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Subdiviziunea resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, 6 luni de experiență profesională în domeniu, cursuri de perfecționare profesională în domeniul arhivisticii și administrației publice locale;Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit; Abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar); acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 14 mai 2019, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal, Subdiviziunea resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51, 069761022