Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru ocuparea funcției de conducere de șef al Direcției economie și atragerea investițiilor

Consiliul raional Ștefan Vodă

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de șef al Direcției economie și atragerea investițiilor 

Dreptul de a participa la concurs îl au cetățenii Republicii Moldova, care corespund cerințelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislația în vigoare, precum și cerințelor specifice funcției publice vacante.

Scopul general al funcţiei:Programarea  strategiei dezvoltare  a economiei  – și sferei sociale a raionului în parteneriat cu actorii locali.

Sarcini de bază:

 • Organizează activitatea direcției în realizarea sarcinilor și funcțiilor, îndeplinirea deciziilor în domeniu, întru autenticitatea informației utilizate, precum și pentru folosirea rațională a mijloacelor financiare și valorilor materiale repartizate pentru întreținerea direcției.
 • Prezintă, în modul stabilit, spre examinarea conducerii raionului proiecte de decizii, dispoziții, pronosticuri și programe de dezvoltare social-economică a raionului.
 • Analizează informațiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administrației publice locale privind executarea prevederilor actelor normative și legislative.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • în ultimii 5 ai nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Subdiviziunea resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificul funcționării structurilor din domeniu, domeniul managerial strategic, 3 ani de experiență profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

            Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii și a certificatelor de perfecționare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei  pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar); acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului din data publicării până la data de 13 ianuarie 2020, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul III, biroul specialistului principal, Serviciul resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51,   079561541, 060309667.