Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru funcţia publică vacantă de execuție

În baza Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, preşedintele raionului Ştefan Vodă anunţă concurs pentru suplinirea  funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist superior în cadrul direcției administraţie publică, Aparatul președintelui raionului

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea activităţii primăriilor şi obiectelor economiei naţionale în domeniul protecţiei civile şi recrutarea, încorporarea recruţilor din raion în serviciul civil.

Sarcinile de bază:

  1. Vegherea îndeplinirii actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei civile de către primăriile raionului, a obiectelor economiei naţionale şi pregătirea lor pentru protecţia civilă.
  2. Recrutarea, încorporarea în serviciul civil a recruţilor din raion şi evidenţa acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea limbii de stat, Abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar); acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Dosarului de concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului până la data de 15 februarie 2021, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul 309. Informaţii la tel.024224317.