Noutăți

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Biroului de proiectări, prospecţiuni şi servicii

Consiliul  raional  Ştefan  Vodă

anunţă  concurs pentru  ocuparea  funcţiei  vacante  de manager al Biroului de proiectări, prospecţiuni şi servicii

Sarcini de bază: prestarea serviciilor de proiectare, pregătirea şi elaborarea, prin contract cu solicitantul, a documentaţiei pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire sau desfiinţare; elaborarea condiţiilor tehnice, perfectarea materialelor pentru temele de proiectare şi amplasarea obiectelor în teritoriu; elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţii (reconstrucţii) ş.a.

Cerinţele  funcţiei faţă de persoană: studii  superioare în domeniile arhitectură şi urbanism.

Condiţii de participare la concurs:

Cerinţe de bazădeţinerea cetăţeniei RM; posedarea limbii de stat; lipsa antecedentelor penale  nestinse  pentru  infracţiuni săvârşite  cu  intenţie.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniu; cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, abilităţi de planificare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 20 zile de la publicarea avizului, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul 309. Tel. 0/242-2-43-17.