Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef (fpe) în cadrul Aparatului președintelui raionului

Consiliul raional Ștefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef (fpe) în cadrul Aparatului președintelui raionului.

Scopul general al funcţiei: Asigură finanțarea activităților aparatului președintelui raionului. Administrează patrimoniul Consiliului raional.

Sarcini de bază:

– Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu Legea contabilității și a normelor aprobate de Ministerul finanțelor.

– Efectuarea inventarierii resurselor bănești, a decontărilor și valorilor materiale, determinarea la timp și corectă a rezultatelor inventarierii și reflectarea lor în evidență.

– Întocmirea și coordonarea cu conducătorul instituției, a devizelor și a calculelor de deviz.

Condiţii de bază:

– deținerea cetăţeniei RM;

– posedarea limbii de stat;

– capacitatea deplină de exerciţiu;

– nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare;

– lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

– neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice,

– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice:

Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul financiar – economic. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administrației publice și domeniul financiar, 3 ani de experiență profesională în domeniu, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet; abilități de organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluționare a litigiilor, comunicare eficientă.

Acte necesare:

Formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (pentru agenții publici), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Subdiviziunea resurse umane.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului personal sau prin poștă/prin e-mail în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertății 1, etajul III, biroul specialistului principal, Subdiviziunea resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51; 069761022.

Nicolae MOLOZEA, președintele raionului