Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Președintele raionului Ştefan Vodă

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe)

de specialist principal în cadrul Serviciului audit intern, Aparatul președintelui raionului

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:Asigurarea obiectivă privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, oferirea recomandărilor pentru perfecționarea acestui sistem, contribuirea la îmbunătățirea activității autorităților publice.

Sarcini de bază:

– analizarea și evaluarea sistemului de management financiar și control al autorității publice, propunerea recomandărilor de eliminare a neajunsurilor și minimizare a riscurilor.

– efectuarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și controlul intern.

– generalizarea rezultatelor auditului, elaborarea raportului de audit.

– monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.

Condiţii de participare la concurs.

         Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economico-financiar sau juridic. Cunoaşterea finanțelor publice, contabilității, controlului financiar și auditului, legislaţiei în domeniu, preferabil experiență profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici).

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Subdiviziunea resurse umane.

         Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 19 octombrie curent, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal,Serviciul resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51, 069761022.

Președintele raionului                                                                Nicolae MOLOZEA