Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

CONCURS DE GRANTURI MICI

AO „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), anunță lansarea, cu suportul Uniunii Europene, a concursului de granturi mici pentru a încuraja mobilizarea resurselor și pentru a crea un mediu social mai susținător și mai incluziv, în care copiii se simt în siguranță și protejați împotriva oricărei forme de violență și sunt îngrijiți în medii familiale de susținere în beneficiul întregii comunități.
Scopul programului de granturi mici constă în consolidarea organizațiilor societății civile din raioanele Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă și Taraclia, care activează în domeniul social, și facilitarea parteneriatelor durabile între acestea și autoritățile publice locale pentru a asigura implementarea eficientă a programelor de asistență psiho-socială și suport familial întru asigurarea bunăstării copilului.
Concursul este desfășurat cu suportul Uniunii Europene în cadrul proiectului „Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează potențialul la maximum cu demnitate și respect”, implementat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” și AO „Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova” (CNFACEM) în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și autoritățile publice locale de nivelul II din raioanele Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă și Taraclia.

Scopul proiectului: Copiii în Republica Moldova sunt tratați cu respect și demnitate ca titulari de drepturi depline, în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului.
Implementarea programului de granturi mici va contribui la atingerea rezultatelor scontate ale proiectului:
• Susținerea organizațiilor societății civile locale pentru a deveni parteneri cheie în furnizarea de servicii pentru copii;
• Dezvoltarea, testarea și integrarea în sistemul local de servicii sociale și educaționale pentru copil și familie a programelor inovatoare bazate pe cercetările cu privire la traumă;
• Sporirea angajamentului durabil cu autoritățile publice locale pentru a asigura o mai bună acoperire a lacunelor în ceea ce privește nevoile copiilor la nivel local.

I. Cine poate aplica la concursul de granturi mici?
La concursul de granturi mici, POT APLICA organizații necomerciale, înregistrate în Republica Moldova, din raioanele Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă și Taraclia.
Important!!!
Propunerile de proiect depuse de organizațiile necomerciale trebuie să fie în parteneriat cu autoritățile publice locale.

II. Numărul de cereri de finanțare depuse de un aplicant
APLICANTUL poate depune un singur proiect pentru a obține un grant.

III. Durata proiectelor
Durata planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate fi mai mică de 6 luni și nu poate depăși durata de 10 luni.

IV. Acoperirea geografică
Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în raioanele Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă și Taraclia.
V. Tipurile de activități eligibile pentru concursul de granturi mici:
(a) activități care se axează pe consolidarea familiei și implementarea unor programe inovatoare care au ca grup țintă copiii în situație de risc, copiii victime ale violenței și cei rămași fără îngrijire ca rezultat al migrației părinților, inclusiv dezvoltate cu suportul proiectului (ex. Mellow Parenting, PANDA);
(b) activități de mobilizare comunitară și programe de promovare a unui mediu non violent întru asigurarea bunăstării copiilor în comunitate.
Activitățile propuse în cadrul proiectelor pot viza și include ambele tipuri.

Important!!!
Se va ține cont de integrarea principiilor transversale precum sunt: drepturile omului, egalitatea de gen, protecția mediului ambiant pe tot parcursul implementării proiectelor.

VI. Mărimea granturilor mici
Suma totală disponibilă în cadrul programului de granturi mici din sursele financiare ale Uniunii Europene este de 32 000 EUR.
Suma maximă pentru un grant este de 4 000 EUR.

VII. Utilizarea fondurilor
COSTURI ELIGIBILE: costuri pentru remunerarea echipei de implementare a proiectului, consultanților/experților angajați pentru prestarea serviciilor în cadrul proiectului; costuri pentru chiria localului, alimentația participanților, transportului, consumabilelor necesare pentru desfășurarea programelor; costuri pentru activități de instruire și informare; costuri pentru editarea materialelor informaționale și alte costuri asociate cu activitățile din cadrul proiectului.

COSTURI CARE NU SUNT ELIGIBILE: datorii și cheltuieli aferente serviciului (dobândă); pierderi sau potențiale datorii; costuri declarate de beneficiar și finanțate de un alt program de acțiune din sursele financiare ale Uniunii Europene (inclusiv prin intermediul unui grant); achiziționarea unor terenuri sau clădiri; pierderi de schimb valutar; credit către părți terțe; costuri salariale funcționarilor publici în cadrul instituțiilor de stat.

VIII. Elaborarea propunerilor
Propunerile de proiect se vor elabora în limba română sau rusă, folosind formatul paginii A4, caracterul scrisului Arial 10, cu margini de 2 cm, un singur spațiu. Vor fi completate toate compartimentele Formularului de aplicare pentru grant. Bugetul proiectului se va completa în format Excel, utilizând formatul Formularului de buget.

IX. Procedura de depunere a propunerilor de proiect
Pentru a participa la concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente: 1. Propunerea de proiect completată; 2. Bugetul solicitat în baza propunerii de proiect; 3. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi; 4. Scrisoare de confirmare din partea finanțatorului, în cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus; 5. Copia certificatului de înregistrare a organizației aplicante.
Formularele de aplicare completate vor fi transmise prin e-mail la adresa office@p4ec.md cu subiectul „Concurs de granturi mici”. Termenul limită de depunere a formularelor completate este: 12 septembrie 2022.
Important!!!
Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate; Dosarele incomplete, dosarele expediate după termenul limită, precum și cele completate de mână sau expediate prin fax nu vor fi evaluate.
Sesiunea de informare privind concursul de granturi mici va fi organizată în format online, data și ora vor fi comunicate ulterior. Organizațiile interesate să participe în cadrul sesiunii sunt rugate să acorde informația de contact, accesând link-ul https://ee.humanitarianresponse.info/x/6eeoVqfK

X. Procesul decizional/Procedura și criteriile de evaluare a dosarelor
Evaluarea și selectarea propunerilor va fi efectuată de către echipa de evaluare formată din angajații PPFC și CNFACEM, în baza criteriilor prestabilite:
• Capacitatea și experiența organizațiilor de a realiza proiectele propuse – 30 puncte;
• Relevanța pentru scopul finanțării și impactul asupra beneficiarilor finali – 30 de puncte;
• Calitatea și structura logică a acțiunii propuse – 15 puncte;
• Cost-eficiența dintre bugetul solicitat si rezultatele așteptate – 15 puncte;
• Gradul de inovare și posibilități de multiplicare a intervenției – 10 puncte.
Informația privind decizia echipei de evaluare va fi expediată tuturor organizațiilor (selectate și celor care nu vor fi selectate) în decurs de o lună de la data depunerii propunerilor.
Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de completare a formularelor, întrebări de clarificare etc. puteți să contactați responsabilii din cadrul proiectului: Ala Scalschi, ascalschi@p4ec.md; Irina Spivacenco ispivacenco@p4ec.md