Asistență Socială și Protecția Familiei

Colaborarea intersectorială întru protecția drepturilor copilului

La ședința Consiliului raional din 17 septembrie 2015 au fost aprobate componenţa nominală a Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului (CR PDC) și Regulamentul Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului.

La 11 noiembrie curent a avut loc prima ședință a CR PDC, fiind prezenți toți membri: președinte – dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului; vicepreședinte – dna Viorica Nastasiu, șefa direcției asistență socială și protecția familiei, secretar – dna Natalia Galata, specialist principal în protecția drepturilor copilului, membri: dna Mariana Haret, șefa IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă”, dl Viorel Cardauc, șef adjunct al Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă; dna Raisa Burduja, șefa direcției de învățământ; dna Galina Musteață, șefa oficiului stării civile.

La ordinea de zi au fost trei chestiuni, după examinarea și aprobarea planului de activitate a CR PDC a fost pusă în discuție al-doilea chestiune cu privire la colaborare intersectorială în vederea asigurării protecției copilului. Dl Gherman a accentuat drept din start că în baza activității CR PDC stau două documente fundamentale –  Legea RM nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi și Hotărârea Guvernului RM nm. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. „Misiunea noastră este de a asigura conlucrarea constructivă și colaborarea intersectorială la nivel de raion”, a reliefat președintele consiliului. Natalia Galata a confirmat necesitatea acestei conlucrări aducând exemple concrete când pentru apărarea drepturilor copiilor aflați în situație de risc a fost necesar să se implice asistentul social, polițistul de sector, asistenta medicală, apoi și colaboratorii oficiului stării civile. Membrii consiliului s-au implicat activ în dezbateri, aducând exemple din sfera activității și  făcând propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de cooperare intersectorială.

Altă latură importantă a protecției drepturilor copiilor este reprezentarea intereselor lor superioare în instanța de judecată. Dna Natalia Galata, autoritatea tutelară de nivel teritorial, a prezentat unele date statistice cu privire la apreciere la domiciliu a copiilor minori, decăderi din drepturi părintești, constatări de fapt al nașterii copiilor minori etc., în total 98 dosare civile, din care 36 sunt în procedură.

Prin concluzie, probleme ce țin de protecția drepturilor copiilor în raionul Ștefan Vodă există nu puține și activitatea CR PDC va fi îndreptată spre diminuarea cazurilor de discriminare, violență, exploatării și traficului și sporirea nivelului de protecție a drepturilor copilului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”