Noutăți

Bugetul raional pe anul 2020, aprobat

La 19 decembrie curent, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional. Ședința a avut loc în sala de festivități a școlii de arte „M. Bieșu” și a fost prezidată de către consilierul raional dl Anatol Zavalișca. Conform bunei practici de lucru, devenită tradiție, la ședințele comisiilor consultative de specialitate care s-a desfășurat pe 16 și 17 decembrie au fost examinate cu minuțiozitate toate chestiunile de pe ordinea de zi a ședinței. Prin urmare, în ședința în plen a Consiliului raional n-au fost dezbateri de dragul dezbaterilor, a dominat atmosfera de lucru colegial. Mai multe întrebări au apărut vizavi de repartizarea surselor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional. Astfel, consiliera, dna Olga Ceapchii, a menționat că, după părerea ei personală, este puțină transparență în acordarea ajutorului financiar petiționarilor, aducând exemple din proiectul de decizie când au fost acordate sume diferite cetățenilor cu același diagnostic. Membra comisiei raionale pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din bugetul raional, dna Maria Pălărie, consilier raional, a explicat că membrii comisiei printre care sunt patru medici, se conduc de Regulamentul existent, fiecare dosar se examinează aparte, cazurile sunt diferite, precum și situația petiționarilor, din cauza aceasta și mărimea ajutorului acordat este diferit. Membrii comisiei se străduiesc să fie obiectivi, însă uneori atitudinea omenească nu se încadrează în rigorile regulamentului.

Dna Ina Caliman, șefa Direcției generale finanțe, înainte de a prezenta proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2020 a informat prezența că proiectul a trecut prin audieri publice, a fost examinat de toate comisiile consultative de specialitate, fiecare consilier dispune de broșura cu proiectul bugetului. După ce bugetul a fost aprobat în prima lectură, a fost luată, conform regulamentului stabilit prealabil, pauza de 20 minute pentru consultări adăugătoare. După pauză dna Caliman a prezentat mai detaliat indicatorii generali ai bugetului raional, a informat despre unele modificări parvenite, a răspuns la întrebările consilierilor. Cu o abținere (28 voturi „pro” din 29) bugetul raional pe anul 2020 a fost aprobat la venituri în sumă de 195916,3 mii lei și la cheltuieli în sumă totală de 193953,3 mii lei, cu excedent de 1963,0 mii lei.

Dl Vasile Maxim, președintele raionului, a mulțumit, din partea conducerii raionului și consilierilor raionali, întregului colectiv Direcției generale finanțe și personal dnei Caliman pentru elaborarea celui mai important document pentru activitatea social-economică a raionului. În pofida termenului restrâns, care a fost la dispoziție, a fost elaborat un buget echilibrat și realist.

În continuare au fost examinate chestiunile de pe ordinea de zi. Astfel, a fost schimbată componența numerică (de la 7 la 9 membri comisia bugetară) și nominală a comisiilor consultative de specialitate în legătură cu depunerea mandatelor din partea unor consilieri care se aflau în incompatibilitate cu funcții. Toate fracțiunile au prezentat procesul verbal cu indicarea nominală a tuturor membrelor, denumirii fracțiunii și președintelui fracțiunii.

De menționat, că unele propuneri din partea fracțiuni DA, spre exemplu, privind includerea reprezentanților societății civile în componența comisiilor raionale, n-au fost acceptate deoarece n-a fost respectată procedura. Totodată dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, a menționat că orice decizie aprobată de către consilieri poate fi completată sau modificată cu respectarea procedurii stabilite de Regulamentul Consiliului raional.

În dezbateri pe marginea proiectelor de decizii au luat cuvântul consilierii Iurie Moiseev, Nicolae Molozea, Olga Ceapchii, Ion Ungureanu, Maria Plămădeală, Anatol Iurescu, Gheorghe Anghel și alții.

După semnarea deciziilor toate modificările vor fi reflectate pe site în rubricile „Consiliul raional” și „Transparența decizională”.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”