Noutăți Posturi Vacante

AVIZ Consiliul raional Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Centrului de asistență specializată și plasament temporar “Încredere” din or.Ștefan Vodă

Scopul general al funcţiei: Organizarea activităţii Centrului, responsabil de calitatea serviciilor prestate, administrarea bunurilor Centrului.

Sarcini de bază: organizarea şi evaluarea activităţii personalului; completarea şi prezentarea formularelor şi a rapoartelor privind activitatea Centrului către Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei; prezentarea spre aprobare Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei programelor de activitate; asigurarea coordonării, îndrumării şi controlului activităţilor desfăşurate de personalul Centrului.

 

Cerinţe faţă de participanţii la concurs: deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; capacitate deplină de exerciţiu; studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul asistenţei sociale, pedagogie, psihologie, administrare publică; experienţă profesională; cunoaşterea limbii de stat; abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel; Power Point, Internet); aptitudini de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare; lipsa antecedentelor penale. Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină.

 

Actele necesare: CV, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Copiile documentelor se autentifică notarial sau se prezintă împreună cu originalele pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se depun la comisia de organizare a concursului timp de 30 zile calendaristice de la data publicării avizului, pe adresa:

  1. Ştefan Vodă, str. Testemițanu 1, Direcția asistență socială și protecția familiei.

Telefon de contact – 0242 23242.