Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți Propuneri de proiecte

APEL privind lansarea Programului «Diaspora Acasă Reușește„DAR 1+3”» ediția 2022

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a lansat un nou Apel de Granturi în cadrul Programului «Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”», aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.801/2018.

În cadrul Programului sunt invitate să aplice autoritățile publice locale de nivelul I în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă în cadrul Programului „DAR 1+3”.

Apelul pentru de punerea dosarelor este deschis până la data de 27 februarie 2022, ora 23:59. Dosarele depuse vor respecta cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare și implementare al Programului.

Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” urmărește următoarele obiective specifice:

▪ stimularea dezvoltării localităților ruraleși urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;

▪ păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;

▪ canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor rurale din Moldova;

▪ sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea social-economică la nivel local.

Programul este deschis pentru aplicare autorităților publice locale din Moldova, indiferent de numărul de locuitori, care au rol de Aplicant lider și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală.

Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având următorii parteneri:

(1) Diaspora;

(2) Guvernul Republicii Moldova;

(3) Autoritățile publice locale;

(4) Partenerii de dezvoltare/donatorii.

Domeniilee ligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt:

1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);

6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);

7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantin esociale, altele).

Notă: Autoritatea public locală care a beneficiat de support financiar în cadrul Programului DAR 1+3 două ediții consecutive nu este eligibilă de a beneficia de finanțare la următoarea ediție.

Depunerea dosarelor: Aplicanții lideri vor complete Formularul de aplicare (cu toate anexele solicitate) atât on-line cât și pe suport de hârtie.

Transmiterea aplicațiilor în format electronic: Formularele de aplicare completate, împreună cu toate anexele vor fi expediate online la adresa de email cancelaria@gov.md și brd@gov.md, cu subiectul ”aplicație de finanțare la Programul „DAR 1+3” de la primăria____________”.

Transmiterea aplicațiilor în original: Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă în original sau cu mențiunea “corespunde originalului”, într-un exemplar, vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire în adresa Cancelariei de Stat. Cancelaria de Stat, Biroul relații cu diaspora, Casa Guvernului, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Depunerea dosarelor în variant electronică nu exonerează aplicantul lider de la depunerea dosarului prin poștă. Data depunerii dosarului va fi considerată data depunerii acestuia în variant electronică, în cazul în care prin poștă va avea o dată ulterioară. Depunerea dosarului în variant fizică (prin poștă) nu va depăși termenul limită, indicat în Apelul de lansare. Procesul de evaluare și selectare a proiectelor se va realiza de Comitetul de evaluare și supraveghere din cadrul Programului.

La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarele criterii:

– relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală;

– fezabilitatea, actualitatea proiectului, corespunderea structurii și conținutului propunerii de proiect cu cerințele stabilite în Regulamentul privind implementarea proiectelor în cadrul Programului ”DAR 1+3” și în Ghidul de aplicare și implementare;

– sustenabilitatea și impactul socio-economic al proiectului;

– gradul de implicare a diasporei în procesul de inițiere, promovare și implementare a proiectelor.

Pentru mai multe detalii cu privire la etapele și condițiile concursului entitățile/persoanele interesate pot vizita pagina: www.brd.gov.md/rubrica DAR 1+3.

Direcția economie și atragerea investițiilor