Noutăți Propuneri de proiecte

APEL II pentru depunerea solicitărilor de grant la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.

 1. Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 • sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
 • mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul persoanelor fizice, care practică activităţi de întreprinzător în conformitate cu legislaţia naţională;
 • au cel puțin un an de experiență în domeniu;
 • suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
 • cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin individual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 25 ha.;
 • posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 • nu au datorii la bugetul de stat;
 • dispun de surse suficiente pentru contribuția proprie de cel puțin 30% la valoarea grantului (când solicită plata în avans prin cont ESCROW/fiduciar de sechestru ș.a.).

 * În cazul lipsei co-finanțării, UCIP IFAD poate oferi finanțare cu credit prin intermediul Băncilor Comerciale partenere la o dobândă avantajoasa de 6,75% în MDL. Mai multe detalii și condițiile de finanțare pentru accesarea creditelor pentru micro-antreprenori le găsiți la următorul link https://www.ucipifad.md/creditare/ ”

 1. Beneficiarii neeligibili
  • Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Articolul 2;
  • Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;
  • Întreprinderile sau persoanele fizice înregistrate, care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență economico-climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD
  • Întreprinderile sau persoanele fizice înregistrate, la care în calitate de fondator/membru figurează soțul/soția acestuia implicat în aceeași afacere de familie și care a beneficiat de grant indirect având proprietate comună în devălmășie cu fondatorul/ membrul care a beneficiat de grant anterior din proiectele/programele IFAD);
  • Solicitanții, care solicită grant pentru bunuri, care sunt în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare (AIPA, alte instituții de stat, de ex. ODIMM, alţi donatori, cum ar fi Banca Mondială, MAC-P), etc.);
  • Solicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua;
  • Solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative;
  • Solicitanții care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin;
  • Solicitanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.
 1. Mărimea granturilor și limita per beneficiar

UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

 1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar;
 2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 USD per solicitant de grant;

Notă:

 • Valoarea eligibilă a bunurilor procurate se calculează în baza documentelor justificative prezentate şi nu va include valoarea TVA.
 • Pentru fiecare bun procurat după lansarea apelului care face obiectul investiției și pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la trei furnizori diferiți, cu argumente justificative la oferta selectată.
 • Se vor considera eligibile doar ofertele de preț de la furnizori emise după data de 14 august 2020 și care vor conține informația privind criteriile obligatorii și specificațiile tehnice minime, solicitate.
 • Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.
 1. Investițiile eligibile

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climaterice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:

1)Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:

 1. a) sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem.
 • Cerere de finanțare – sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol (descarcă)
 1. b) rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp (va include cel puțin 3 componente de sistem)
 • Cerere de finanțare – rețea de irigare prin aspersiune (descarcă)
 1. c) aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Sisteme de măsurare a umidității și/sau temperaturii solului și senzori pentru producția de horticultură bazată pe aplicarea citirii automate la distanță a senzorilor (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Sisteme de măsurare a umidității și/sau temperaturii solului și senzori pentru producția de horticultură bazată pe aplicarea dispozitivului de buzunar de citire a senzorilor (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Sisteme de măsurare a umidității și/sau temperaturii solului și senzori pentru producția de horticultură bazată pe aplicarea tensiometrelor cu citirea şi preluarea manuală a datelor (descarcă)

2) Echipament pentru agricultura conservativă:

 1. a)  Semănătoare No-till pentru culturi cerealiere;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Semănătoare No-till pentru culturi cerealiere (descarcă)
 1. b) Semănătoare No-till pentru culturi prășitoare;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Semănătoare No-till pentru culturi prășitoare (descarcă)
 1. c) Semănătoare Mini-tillpentru culturi cerealiere;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime(descarcă)
 • Cerere de finanțare – Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere (descarcă)
 1. d) Semănătoare Mini-tillpentru culturi prășitoare
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Semănătoare Mini-till pentru culturi prășitoare(descarcă)
 1. e) Cultivator cizel (scarificator);
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Cultivator cizel (scarificator)(descarcă)
 1. f)  Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe și struguri de masă);
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Decompactor/subsolier (descarcă)
 1. g)  Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Maşini de cosit iarba(descarcă)
 1. h) Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Tocătoare pentru fărâmițarea (descarcă)

 Notă:

 • Tehnica agricolă indicată în art.5, pct. 2., este eligibilă doar în cazul când puterea de tractare a echipamentului nu va depăși 110 cai putere, luând la baza metoda de calcul a cailor putere raportați la suprafața terenului agricole, de unde reiese că coeficientul pentru determinarea puterii maxime de exploatație agricolă este de 4,3 c.p./ha. (coeficient 4,3 c.p x 25 ha = 107,5 c.p.): http://aipa.gov.md/sites/default/files/REgulament/HG%20455_Dezvol%20Agricul%20si%20Mediu%20Rural.pdf.
 • În cazul în care solicitantul de grant va solicita suport financiar sub formă de grant pentru un echipament care necesită o putere de tractare mai mare de 110 cai putere, va prezenta obligatoriu copia autentificată a documentului care atestă deținerea în posesie a tractorului cu puterea necesara și va prezenta dovada activității sale pe ultimul an de gestiune în calitate de prestator de servicii.
 • Tehnica agricolă indicată în art.5, pct. 2., literele a) – c) destinată agriculturii conservative este eligibilă spre rambursare numai dacă corespunde cerințelor și parametrilor tehnici ale mașinilor și utilajelor agricole necesare pentru cultivarea plantelor de câmp în cadrul sistemul de agricultură conservativă indicate în anexa Ordinului MAIA (prezent MADRM) Nr. 79 din 05.04.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă și modificările ulterioare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92067&lang=ro 

3)  Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;

 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire (descarcă)

4) Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;

 • Cerere de finanțare – Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie (descarcă)

5) Echipament de producere a energiei solare în zona de producere:

 1. a) Instalații fotovoltaice;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Instalații fotovoltaice(descarcă)
 1. b) Instalații solare termale (colectoare solare);
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – Instalații fotovoltaice(descarcă)

6) Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:

 1. a) maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice;
 • Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime (descarcă)
 • Cerere de finanțare – maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice; (descarcă)

*Cererile care nu vor corespunde cu cerințele obligatorii pentru constatarea eligibilității echipamentului și specificațiile tehnice minime, nu vor fi admise la evaluare la etapa de calificare. 

 1. Investiții neeligibile:
  • Piese de schimb, piese sau accesorii ale sistemului de irigare prin picurare;
 • Echipament pentru cultivarea tutunului, culturilor și utilajelor folosite la producerea băuturilor alcoolice, activități de comerț;
 • Echipament de mâna a doua;
 • Taxa pe valoare adăugată;
 • Comisioanele bancare, costurile garanțiilor bancare și cheltuielile similare;
 • Costurile de schimb valutar, taxele și pierderile ocazionate de schimburile valutare;
 • Serviciile de instalare, montaj, instruire, lucrări mecanizate, serviciile de transport,cheltuielile vamale;
 • Achitările efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barter), al operațiunilor de compensare și al contractelor de cesiune, precum și prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.
 1. Structura și condițiile contractului de achiziție a bunului cu finanțare din grant

Cu titlu de recomandare, contractul/contractele de procurare a tehnicii/echipamentelor încheiate cu furnizorul vor conține următoarea informație:

 1. a) Locul semnării, data semnării și numărul contractului.
 2. b) Părțile contractante cu indicarea Vânzătorului, Cumpărătorului, datele fiscale, denumirea reprezentantului, în ce bază reprezintă (Statut, Procură, Hotărâre al Autorității Competente ș.a.), adresa sediului, adresa poștală daca diferă de adresa sediului)
 3. c) Obiectul contractului, cu indicarea bunului/bunurilor care sunt achiziționate sau care urmează a fi achiziționate, cu indicarea obligatorie a tuturor parametrilor bunului cu respectarea caracteristicilor tehnice minime incluse în Anexa 1 la condițiile Anunțului.
 4. d) Lista și cantitatea bunurilor, cu indicarea exacta al acestora (după caz).
 5. e) Prețul bunului în valută sau MDL.
 6. f) Termenul/Perioada achitării în rate al bunului.
 7. g) Termenul predării bunului și condițiile de transmitere al dreptului de proprietate de la Vânzător la Cumpărător.
 8. h) Termenii de garanție/valabilitate stabilite atât de prevederile legislative cât și de Producător, Vânzător cu atașarea documentelor aferente. Garanția comercială. Condițiile de reparare al bunului în cadrul termenului de garanție.
 9. i) Drepturile și obligațiile părților.
 10. j) Rezoluțiunea contractului, circumstanțe de forță majoră, soluționarea litigiilor, alte condiții (modificarea unor clauze contractuale, anexele la contract), data intrării în vigoare a contractului dacă diferă de data semnării contractului.
 11. Procedura de aplicare

Proiectul va fi implementat în perioada anilor 2020-2023 în funcție de resursele disponibile. Cererile de finanțare vor fi recepționate pe parcursul anului în baza apelurilor de granturi anunțate de UCIP IFAD.

Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce bunurile au fost procurate.

Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

În cazul depunerii unei cereri de finanțare până la procurarea bunurilor (pre-investiție), UCIP IFAD după etapa de aprobare a grantului pentru a facilita procesul de achiziție poate conveni cu beneficiarul asupra plăților în avans prin deschiderea unui cont ESCROW/fiduciar de sechestru

 1. Modul de participare

Solicitanții vor prezenta Cererea de finanțare, conform modelelor de cereri care pot fi descărcate de pe pagina web a UCIP IFAD, semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole însoțite de setul de documente autentificate.

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate, și care nu vor fi autentificate, nu vor fi admise la etapa de calificare.

 1. Procedura de evaluare a cererilor de finanțare

Beneficiarul este selectat în concordanță cu prevederile Manualului de implementare PRR (IFAD VII). Cererea de finanțare și setul de documente se evaluează de Comisia de Evaluare a Cererilor (etapa de pre-calificare) pentru obținerea granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice, experții individuali angajați de UCIP IFAD și de Comitetul pentru aprobarea granturilor de finanțare (etapa de calificare)  care va avea ședințe de cel puțin odată per trimestru pentru aprobarea cererilor de finanțare. După aprobarea cererii de finanțare de către Comitetul pentru aprobarea granturilor, UCIP IFAD va semna cu beneficiarul un contract de acordare a grantului în care vor fi stipulate condițiile de procurare a tehnicii și de acordare a grantului.

 1. Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Atenție! În perioada de pandemie COVID 19, solicitanții de granturi la Apelul nr.2 vor depune dosarul de aplicare în format electronic.  Astfel din 02 decembrie 2020 și pînă la 18 ianuarie 2021, cererile de finanțare împreună cu setul complet de documentele urmează a fi scanate color într-un singur fișier format PDF (max. 25 mb) și expediat la adresa de e-mail: office@ucipifad.md. (Fișierele mai mari de 25 mb le puteți trimite prin intermediul WeTransfer.). În subiectul mesajului se va indica: ”Granturi masuri adaptare la schimbările climatice, Numele solicitantului de grant. La etapa de recepționare, dosarele de aplicare vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului. UCIP IFAD va comunica numărul de înregistrare al dosarului prin expedierea unui răspuns la adresa electronica de la care a fost recepționat dosarul de aplicare.

Pentru clarificări și concretizări scrieți la adresa de e-mail: office@ucipifad.md sau apelați la telefonul: +(22) 223073.

Abrevieri și acronime

PRR Proiectul de Rezilienţă Rurală
FIDA/IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă
UCIP IFAD Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă
TCLS Tehnologii conservative de lucrare a solului
AE Agricultură ecologică
AT Agricultură tradițională
AC Agricultura conservativă
PAMP/ASAP Programul de Adaptare pentru Micii Producători