Noutăți

ADUNĂRILE ANUALE DE BILANŢ

Curajul  de  a-şi  asuma  responsabilităţi

Practica desfăşurării la început de an a adunărilor de bilanţ în structurile Consiliului raional, în serviciile descentralizate în teritoriu este de mai mult timp prezentă în arsenalul de lucru al Consiliului raional şi conducerii raionului. La aceste adunări se fac nu doar bilanţurile activităţii din anul precedent, ci şi se discută cele nerealizate, lacunele, se planifică acţiuni concrete pentru anul în curs în concordanţă cu sarcinile ce stau în faţa acestor structuri, dar şi cele ce reies din planul de perspectivă de dezvoltare socio-economică a raionului. A deschis această campanie de bilanţuri adunarea colectivului direcţiei raionale siguranţa alimentelor (DRSA).

Impresia generală despre această adunare a fost univocă: în campania de bilanţuri s-a păşit cu dreptul. Acest lucru l-a confirmat înainte de toate nivelul problemelor ridicate şi discutate la această adunare. Au fost puse în discuţie probleme de nivel nu doar raional, dar şi statal – şi în această afirmaţie nu este niciun gram de exagerare. Şi aceasta a fost condiţionat în mod hotărâtor de cei prezenţi la adunare: conducerea raionului în persoana dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului, dlor Alexandru Pavlicenco şi Vasile Gherman, vicepreşedinţi ai raionului, şefii de la direcţia educaţie, precum şi agricultură şi alimentaţie, reprezentanţi ai Inspectoratului de poliţie Ştefan-Vodă şi secţiei situaţii excepţionale, primarii unor localităţi, agenţi economici etc. Din partea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) au fost prezenţi dnii Dumitru Rusu, şeful direcţiei control semincer, Corneliu Guţu, şef de secţie în cadrul direcţiei supraveghere a produselor alimentare de origine animală, Anatolie Panaghiu, şeful direcţiei juridice.

Un raport detaliat privind activitatea DSA în anul 2017 a fost prezentat de dna Ana Caraman, şeful interimar al direcţiei.

Chiar de la începutul adunării reprezentanţii ANSA au făcut scurte informaţii despre activitatea în ansamblu a ANSA, a direcţiilor pe care le reprezintă, despre o parte a reformelor agenţiei care deja au fost realizate, dar şi cele ce urmează să fie efectuate în viitorul apropiat. S-a specificat că ANSA a avut trei direcţii prioritare – siguranţa alimentelor, sănătatea plantelor şi controlul semincer, sănătatea animalelor, la care s-a mai adăugat la finele anului trecut încă câteva, inclusiv, protecţia consumatorului şi siguranţa ocupaţională (fostul Inspectorat al muncii). Tocmai reieşind din aceste direcţii prioritare şi din cele expuse în raport dl N. Molozea a propus să fie axate dezbaterile. Preşedintele raionului chiar a punctat câteva din repere, pe marginea cărora ar fi de dorit să deruleze discuţiile: alimentarea copiilor, în special în grădiniţe; asigurarea cu cadre de medici-veterinari a localităţilor raionului; activităţile care ar trebui întreprinse pentru a evita sau a localiza operativ infecţiile, cum ar fi inclusiv pesta porcină, care a afectat s. Palanca; asigurarea condiţiilor sanitare necesare în pieţele alimentare din localităţi etc.

Deloc întâmplător, prima care a luat cuvântul a fost dna Raisa Burduja, şefa direcţiei generale educaţie (DGE), care a menţionat că întru asigurarea alimentară colectivă a copiilor, în special din grădiniţe, DGE colaborează strâns cu direcţia siguranţa alimentelor. După cazurile regretabile care au avut loc în unele grădiniţe din Chişinău în 2017 această colaborare s-a amplificat, ca şi numărul verificărilor, evaluării stării de lucruri din toate, fără excepţie, grădiniţele. Dna R. Burduja a specificat că rămân lacune în privinţa licitaţiilor privind procurarea produselor alimentare, câştigătorii licitaţiilor ulterior încalcă unele puncte importante din contract, lucru care se răsfrânge negativ asupra calităţii alimentaţiei copiilor. Sunt multe lucruri pozitive realizate deja, inclusiv asigurarea grădiniţelor cu veselă, care era veche, știrbită, neîndestulătoare, dar la capitolul modalităţile de organizare a licitaţiilor se merită să se examineze problema la cel mai înalt nivel. Şi aici a intervenit dl N. Molozea care a spus prompt: „Este depăşit, nefavorabil acest criteriu de desemnare a câştigătorilor licitaţiilor – care prezintă suma cea mai mică, acela câştigă. Este evident că produsele alimentare ieftine pentru copii n-au cum să fie cele mai bune. Noi, conducerea raionului, o să facem demersurile noastre către structurile Guvernului, dar vă rugăm şi pe d-voastră de la ANSA să folosiţi pârghiile voastre de influenţă pentru a schimba situaţia.”

Vizavi de problema cadrelor de medici-veterinari s-au expus dna Ana Caraman, dna Eugenia Băluţă şi dl Ştefan Titarenco, care conduc subdiviziuni ale DRSA, menţionând că în raion sunt şase medici-veterinari, încărcătura lor fiind de 4-6 localităţi la un medic. Astfel de medici de liberă practică în raion mai sunt, dar salariile lor, regulamentul de angajare la serviciu se cer a fi revăzute şi modificate cât mai repede, altfel ar putea apărea consecinţe dintre cele negative.

Preşedintele raionului, dnii A. Pavlicenco şi V. Gherman, dl Alexandru Baluţă, şeful adjunct al Oficiului Căuşeni al Cancelariei de Stat, dl Valeriu Boian, medicul-şef al Centrului de sănătate publică, fostul şef al DRSA, dl Eugen Prutean, primarul s. Talmaza, au atacat în luările lor de cuvânt probleme serioase, care trebuie soluţionate la nivel statal. Menţionându-se multe din aspectele pozitive ale agenţiei şi direcţiei siguranţa alimentelor, aceşti vorbitori au subliniat că formarea şi activitatea ANSA constituie un pas pozitiv înainte, dar conceptul n-a fost definitivat şi de aceea este necesară şi aşteptată reformarea agenţiei şi structurilor sale din teritoriu. Atâta timp cât nu se poate afirma cu toată responsabilitatea că există siguranţă deplină în pieţele alimentare, cât există sectoare de activitate neasigurate cu specialişti calificaţi, cât copiii sunt alimentaţi în anumite instituţii necalitativ, cât există probleme ce se referă la preîntâmpinarea şi lupta cu infecţii, viruşi, nu se poate de afirmat că ANSA lucrează la nivelul de eficienţă aşteptat. Vorbitorii menţionaţi mai sus au formulat o serie de propuneri concrete.

–Nu poate fi vorba despre o situaţie critică în acest domeniu la noi în raion, a subliniat în cuvântarea sa dl N. Molozea. Direcţia siguranţa alimentelor, în conlucrare cu alţi factori importanţi din raion, au întreprins o serie de măsuri pozitive, eficiente, aşa încât apreciez ca „satisfăcătoare” activitatea lor. Dar există nişte aspecte care nu pot să ne lase indiferenţi. De exemplu, printr-o dispoziţie a mea s-a format o comisie specială în frunte cu vicepreşedintele raionului V. Gherman, care a controlat orice colţişor din toate grădiniţele. La insistenţa mea într-o perioadă extrem de scurtă am asigurat toate grădiniţele cu veselă nouă. Pe de altă parte, unii câştigători ai licitaţiilor îşi permit un comportament amoral – fac bani, economii din contul copiilor. Vorbeam şi despre asistenţa insuficientă acordată de medicii-veterinari populaţiei. Pentru omul de la ţară un porc, un viţel, nişte păsări sunt surse de existenţă, iar când unele animale pier pentru unii oameni asta e o tragedie. Noi, împreună cu DRSA, trebuie să ne punem şi să realizăm sarcina de a mai deschide două întreprinderi de sacrificare autorizate a animalelor – la Olăneşti şi Talmaza, pe lângă cea din Copceac. Reformele ce urmează a fi realizate trebuie să acopere multe goluri. Şi pentru că dvs., cei de la ANSA, participaţi la elaborarea reformelor am să vă rog insistent un lucru: ca reformele să nu îndepărteze ANSA de om şi necesităţile lui, aşa cum s-a mai întâmplat în trecut.

La finele adunării, dl Dumitru Rusu, unul din reprezentanţii agenţiei prezenţi, a anunţat că şi-a notat 25 de propuneri, observaţii critice, pe care le va transmite conducerii ANSA pentru analiză şi soluţionare.

Sursa: Prie-Info