Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de şef al Direcţiei agricultură și alimentație

Consiliul raional Ştefan Vodă

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de şef al Direcţiei agricultură și alimentație 

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Formarea și organizarea activității de lucru în conformitate cu direcțiile principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.

Sarcini de bază:

– Promovarea în teritoriu a sarcinilor politicii agrare în sectorul fitotehnic.

– Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul fitotehnic.

– Prognozarea și monitorizarea stării social-economice și ecologice a agenților economici din raion.

– Contribuirea la consolidarea terenurilor agricole.

– Contribuirea și elaborarea programelor lunare, trimestriale și anuale privind dezvoltarea sectorului fitotehnic.

Condiţii de participare la concurs.

deţinerea cetăţeniei RM;

  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei de 63 ani;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • ne privarea de dreptul de a ocupa funţii publice;

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Subdiviziunea resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agriculturii. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, minimum 3 ani de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

            Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data publicării avizului, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal, Subdiviziunea resurse umane (nr.309). Tel. 242-2-43-17.