Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional, desfășurată

La 24 ianuarie curent, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional, a patra la număr din mandatul actual. Din cei 33 de consilieri raionali s-au prezentat 30, 3 lipsind motivat. Ședința a fost prezidată de către dl Anatol Iuresco, consilier din „Fracțiunea Comună”.

Tradițional, ședința a început cu onorarea simbolurilor de stat. Președintele raionului, dl Vasile Maxim, a felicitat consilierii care și-au sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședințe. Cu ocazia împlinirii unui frumos jubileu, consilierului Ion Ungureanu i-a fost decernată Diploma de Excelență.

La ordinea de zi au fost puse 7 chestiuni care au fost preventiv examinate în comisii consultative de specialitate primind avizul pozitiv.

Dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, a adus la cunoștință că,  în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19 decembrie  2019, este necesară  corelarea bugetului raional. Bugetul raional a fost aprobat la venituri în sumă de 196366,3 mii lei şi cheltuieli în sumă de 194403,3 mii lei, cu excedent de 1963,0 mii lei. Cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional s-a mărit, cifra „188485,4” fiind substituită cu cifra „188935,4”.

În plenul ședinței a fost dezbătută practic numai chestiunea cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional. La solicitarea consilierei Olga Ceapchii chestiunea privind acordarea ajutorului financiar a fost examinată în toate comisiile de specialitate. În pofida acestui fapt, consilierii n-au putut ajunge la un consens în privire la mărimea ajutorului pentru un petiționar, prin urmare, s-a decis de a amâna examinarea cazului pentru următoarea ședință.

Consilierii raionali au adoptat unanim decizia cu privire la desemnarea în funcția de șef al direcției economie și atragerea investițiilor a dlui Sergiu Moloman.

În diverse consilierii au fost informați despre intenția fundației de binefacere „Misiunea fără frontieră” de a procura 120 de bilete în tabăra de odihnă „Dumbrava”, schimbul I, pentru copii din familii social vulnerabile din raionul Ștefan Vodă. Chestiunea aceasta va fi examinată la ședința următoare a Consiliului raional.

Fracțiunea Da a adresat președintelui raionului solicitarea de a invita deputatul dl Alexandru Jolnaci pentru a informa alegătorii despre activitatea sa în Parlamentul RM. A două solicitare a fracțiunii – înregistrarea și transmiterea online a ședințelor Consiliului raional.